Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

7.c-4

Yazar rumuzu : ortak
Eser sıra no : 090227.19
------------------------------


DEVRİMLERIN IŞIĞINDA GENÇLİK


Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca bir asker, bir devlet adamı ve bir diplomat değil, aynı zamanda halkına yön veren büyük bir düşünürdü de... M. Kemal'in düşünce ve uygulamalarıyla ortaya koyduğu devrimler; uygarlık ve çağdaşlık anlayışı ışığında, ulusumuzun toplumsal,sosyal ve siyasi yapısında büyük değişimler yaratmıştır. Türk ulusu, Mustafa Kemal Atatürk’ü tanıyabilme ve anlayabilme olanaklarına sahip olmuş ve devrimleri günümüze kadar getirmeyi amaç edinmiştir.

Bütün mazlum ulusları etkileyen bir devrimci olan M. Kemal, çökmüş bir ulusa özgüvenini kazandırarak ulusu ayağa kaldırmış ve gelişmekte olan ülkelerin düzeyine getirmek için büyük bir çaba göstermiştir. Yapmış olduğu devrimleri akla ve bilimsel düşünceye dayandırmış; ‘‘ Aydınlığa Doğru’’ çağrısında " Bilimin olmadığı yerde karanlıklar başlar,karanlıkların doğduğu yerde özgürlükler biter." diyerek aydınlanmanın bilimsel düşünceden geçtiğinin altını çizmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk, ilim ve teknoloji rehberliğinde ilerleyen çağın, insanlığa çağdaşlaşmayı getireceğine inanıyordu. O büyük eser Nutuk’ta "Milletimizin siyasi,sosyal hayatında, milletimizin fikri terbiyesinde de rehberimiz ilim ve fen olacaktır." demiş, bilim ve teknolojinin her alanda kullanılabilirliğini göstermiştir.Bilimsel düşünce doğrultusunda büyük atılımlar yapmıştır, Anadolu'da bilimin ve aklın yerleşmesine büyük katkıda bulunan Köy Enstitülerinin temelini atarak çağdaşlaşma amacını bir kez daha ortaya koymuştur. Bu projeyle , ulusumuza sosyal ve ekonomik yaşamda da katkı sağlayacak eğitimin verilmesi amaçlanmıştır.

Büyük Önder kurmuş olduğu bu devletin ancak eğitim ile ilerleyebileceğinin farkındaydı ve eğitimi geliştirmek için elinden gelenin fazlasını yaptı.Mustafa Kemal , öncelikle eğitim ve öğretimin yaygınlaşması için Harf Devrimini yapmış , herkesin kavrayabilmesini sağlamak için birçok yerde konuşmalar yaparak devrimin yerleşmesini sağlamıştır. Mutafa Kemal ulusa okuma-yazma öğretebilmek ve bilenlerin sayısını arttırabilmek için Millet Mektepleri de açmıştır.Ayrıca eğitmen kursları ve köy öğretmen okulları açıp,bu okullarda temel eğitimin yanı sıra köylümüzün temel ihtiyaç duyduğu el sanatlarının öğretilmesine de önem vermiştir.Daha sonra bunları Halk Evleri takip etmiş, bu sayede 1927 yılında okuma yazma bilenlerin oranı %10.6 iken bu oran 1935 yılında %19.2 ye çıkarılmıştır.


Mustafa Kemal , Cumhuriyet döneminde genç nesil üzerinde önemle durmuş,gençliği eğitmek ve bilinçlendirmek O’nun öncelikleri arasında yer almıştır.Cumhuriyet döneminde gençlik,Atatürk devrimlerini devam ettirecek,Türk ulusunun gelişimesindeki en büyük etkiyi sağlayacak kişiler olarak görünmekteydi. Cumhuriyeti devam ettirecek kadroların devrimleri uygulamamasıyla ve teknolojik gelişmelerden geri kalınmasıyla bilime olan ilgi gün geçtikçe azalmaktadır. Küreselleşmenin en yüksek seviyede olduğu dünyamızda, gelişmiş ülkelerin başındaki liderler, ulusları sömürmek için girdikleri ekonomik ve siyasi savaşlarla birçok nesli yok etmekte ve nesiller teknolojinin esiri olmaktadır. Zihinsel ve düşünsel gelişim için kullanmamız gereken teknolojiyi , ne yazık ki tam tersi şekilde kullanmaktayız ve yaşamı sorgulamamızı, kavramamızı,anlamamızı engelleyen bu sisteme bu şekilde boyun eğmekteyiz.

"Bilimin olmadığı yerde karanlıklar başlar,karanlıkların doğduğu yerde özgürlükler biter." düşüncesinden uzaklaşan biz gençler, kendimizle birlikte bize zor şartlar altında bırakılan vatanımızın geleceğini de karanlıklara gömmekteyiz.Bilimin ve teknolojinin hayatımızın her yerine girdiği bu dünyada yapmamız gereken tek şey, bilimsel düşünceden ayrılmadan yeni oluşan dünya haritasında bize gösterilen yeri değil, kendimizin belirleyeceği yeri almaktır.


Yazar rumuzu : ortak


Önceki eser / Eserler ana listesi / Sonraki eser

----------------------------------------------------------